• بازگشت به صفحه اصلی

این سایت کاملاً در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و رعایت کلیه قوانین در این سایت الزامی است. 

با توجه به قانون اپراتورهای موبایل، امکان باز پسگیری کد شارژ خریداری شده و یا کاهش اعتبار خطی که شارژ مستقیم شده است وجود ندارد.

در صورت بروز خطای بانکی هنگام پرداخت، مبلغی از حساب شما کسر نمیگردد.

در صورت بروز مشکل و یا عدم دریافت شارژ خریداری شده، با شماره های پشتیبانی تماس حاصل فرمائید.